بخش از نامه علامه حسن زاده عاملی در باب نصیحت:

بسم اللّه الرحمن الرحیم‏ در حیرتم که چه نویسم؟ روى سخنم با کیست با خفته است یا با بیدار؟ اگر با خفته است خفته را خفته کى کند بیدار. و اگر با بیدار است بیدار در کار خود بیدار است.

وانگهى نویسنده چه نویسد که خود نامه سیاه و از دست خویشتن در فریاد است.