شخصی همه شب بر سر بیمار گریست 

چون صبح شد او بمُرد و بیمار بِزیست...