شیخ أجلّ سعدى گوید: «حکیمان دیردیر خورند، و عابدان نیم‏سیر، و زاهدان تا سدّ رمق، و جوانان تا طبق برگیرند، و پیران تا عرق کنند، امّا قلندران چندان‏که در معده جاى نفس نماند و بر سفره روزى کس»