🔸چندی قبل که مهمان یکی از آشنایان بودم به او گفتم : خروسی داشتید که صبح ها همه را از خواب بیدار میکرد چکارش کردید؟؟؟؟

🔺گفت سرش را بریدیم !!

🔸همسایه ها همه شاکی بودند و میگفتند :
خروس شما ما را صبح ها از خواب بیدار میکند...

🔺آنجا بود که فهمیدم هرکس مردم را بیدار کند باید سرش بریده شود!