امیرالمومنین می فرمایند:

خداوندا مرا از حیث عزت، همین بس که پروردگاری چون تو دارم و از حیث فخر، همین بس که بنده تو هستم. و خدایا تو همانگونه ای که من دوست دارم. پس موفقم کن به همانگونه بودنی که تو دوست می داری.

ادامه دارد....

منبع: کشکول شیخ بهائی