در سال 2006 روزنامه "یو اس ای تو دی" از تحقیقی گزارش داد که در آن محققان تعداد زیادی از افرادی را انتخاب کردند که تصمیمات سال جدیدشان را گرفته بودند آنها این افراد را در 2 گروه طبقه بندی کردند. گروه اول، کسانی که تصمیمات سال جدیدشان را گرفته و آنها را نوشته بودند و گروه دیگر کسانی که تصمیماتشان را گرفته ولی آنها رو ننوشته بودند.
این گروه از محققان، 12 ماه بعد تحقیقاتشان را ادامه دادند. از بین کسانی که تصمیمات سال جدیدشان را تعیین کرده اما آن ها را ننوشته بودند،شگفت آور بود که تنها 4 درصد از آنان تصمیماتشان را تا آخر دنبال کرده بودند، اما از گروهی که تصمیمات سال جدیدشان را نوشته بودند (کاری که بیش از چند دقیقه زمان نمی برد) 44 درصد تصمیماتشان را تا به آخر ادامه داده بودند. این تفاوت بیش از 1100 درصدی در موفقیت است. تفاوتی که تنها با عمل ساده نوشتن تصمیمات روی کاغذ به دست آمده بود.

منبع: کتاب قدرت انضباط شخصی از برایان تریسی