علامه حسن زاده آملی در رابطه با یک نامه که نویسنده آن از علامه تعریف و تمجید کرده بودند اینطور پاسخ دادند:

تحسینى که در صدر مرقومه مبارک اظهار شد، جوابش اینکه:

طاووس را با همه نقشى که هست خلق * * * تحسین کنند و او خجل از پاى زشت خویش